Op de pagina OR & Financiën tref je een overzicht van financiële begrippen die beginnen met de letter C. Klik op de link naar de pagina OR Cursus Financiën, als je de cursus ondernemingsraad financiën wilt volgen.

Capital Asset Pricing Model (CAPM) Een model dat het risico in verband brengt met de te verwachten opbrengsten. Het model is bedoeld voor aandelen, obligaties, opties en dergelijke.

Capital Expenditure (CAPEX) Bestuurders gebruiken deze term om kapitaal investeringen aan te duiden.

Cash Cover Ratio Deze ratio krijg je door de vrije cashflow te delen door interestkosten plus aflossing. Als de ratio groter dan 1 is, dan is de vrije kasstroom voldoende.

Certificaten van aandelen Aandeelbewijzen zonder stemrecht.

Chargeback Deze term kan op verschillende manieren gebruikt worden. Bij consumenten is een chargeback het terughalen van je geld. Bij bedrijven is een chargeback vaak het toeschrijven van kosten aan centrale diensten.

Checks and balances Als een bestuurder deze term gebruikt bedoelt hij dat alles in evenwicht moet zijn. Er moet rekening gehouden worden met verschillende stakeholders ofwel belangen en deze moeten in evenwicht zijn.

Churn Het aantal klanten dan naar een ander bedrijf gaat. Als je dit in een percentage uitdrukt hou je ook rekening met het aantal nieuwe klanten.

Claim Een recht dat je in mag schrijven op nieuw uit te geven aandelen. Een claim vertegenwoordigt een waarde.

Commanditaire Vennootschap (CV) Een rechtspersoon met stille en beherende vennoten. De stille vennoten lopen alleen risico over het ingebrachte vermogen. Zij verstrekken eigenlijk alleen vermogen. Bij een faillissement zijn zij als schuldeiser achtergesteld. Zij komen dus als laatste aan de beurt. De beherende vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk en zijn feitelijk degene die de dagelijkse onderneming uitvoeren.

Commissie Peters Deze commissie heeft aanbevelingen voor goed bestuur opgesteld. Later zijn deze aanbevelingen meer geconcretiseerd door de commissie Tabaksblat.

Complementaire kosten De bijkomende kosten van een duurzaam productiemiddel.

Compound Annual Growth (CAGR) Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage van een investering.

Concernfinancieringsregeling (CFM) Deze regeling is afgeschaft, omdat de EU de regeling schadelijk vond. De EU zag deze regeling als verboden staatssteun. Je kon fiscaal aantrekkelijk reserves vormen voor de extra risico’s van het internationaal ondernemen.

Consolidatie van deelnemingen Het samenvoegen van deelnemingen in dochterondernemingen bij de moedermaatschappij.

Contante waarde Dat is de waarde waarbij ook rekening is gehouden met de tijd. Want 1.000 euro over 20 jaar is veel minder waard, dan 1.000 euro nu. Tenminste bij normale omstandigheden waarbij sprake is van inflatie.

Contingency plan Een plan waarin rekening gehouden wordt met tegenvallers. Het gaat om waarborgen van de continuïteit van de onderneming.

Continuïteitsbeginsel Bij de waardering van de activa en passiva ga je uit van het feit dat de activiteiten waarvoor deze dienen worden voortgezet. De vaste activa worden bijvoorbeeld gewaardeerd door van de aanschafprijs een vaste afschrijving af te trekken.

Controller (financial) Degene die verantwoordelijk is voor de begroting, balans, verlies & winst rekening et cetera.

Convenant Een overeenkomst door een onderneming gesloten.

Conversiekoers De koers waartegen obligaties ingewisseld kunnen worden voor aandelen.

Converteerbare obligatie Een obligatie met het recht deze om te wisselen voor een aandeel.

Coöperatieve vereniging Dit is een vereniging die in een bepaalde behoefte van zijn leden voorziet door overeenkomsten met derden en haar leden te sluiten. Het is een rechtspersoon wat wil zeggen dat de vereniging juridisch gezien zelfstandig is.

Corporate finance Een verzamelnaam voor activiteiten zoals fusies, overnames, privatiseringen en emissies.

Corporate governance Verzamelnaam voor alle activiteiten die met het besturen van een onderneming te maken hebben. Activiteiten zoals bijvoorbeeld toezicht houden en besturen.

COSO Raamwerk Dit is een raamwerk voor het beheersen van interne risico’s ontworpen door The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO).

Cost accounting Het toerekenen van kosten aan kostendragers en kostenplaatsen, zodat er bruikbare rapportages voor het management opgesteld kunnen worden.

Creatief boekhouden Door op verschillende manieren van kosten- en winstberekening de resultaten van de onderneming rapporteren. Daardoor zijn de resultaten over de jaren bezien niet met elkaar te vergelijken.

Credit Het is onder andere de rechterkant van de balans. Hier staan de bezittingen en schulden, ook wel passiva genoemd.

Crediteuren In zijn algemeenheid zijn dit de schuldeisers van de onderneming. Maar vaak worden hier de leveranciers mee bedoeld.

Cumulatief preferente aandelen Deze aandelen geven recht op een vast dividend. Verder gaan zij voor bij de verdeling van de winst. Als het dividend niet in zijn geheel aan de preferente aandeelhouders betaald kan worden, dan krijgen zij volgend jaar meer dividend als het dan wel mogelijk is. Het dividend hoopt zich op, cumuleert.

Current ratio De verhouding tussen de vlottende activa en de het kort vreemd vermogen. Je deelt de vlottende activa door het kort vreemd vermogen. De uitkomst is de current ratio. Een bedrijf wordt over het algemeen als gezond gekenmerkt bij een waarde van minimaal 1,5. Lager dan 1, kan wijzen op liquiditeitsproblemen. De uitkomsten zijn echter erg brancheafhankelijk. Om echt goed inzicht te krijgen, dien je te benchmarken met andere bedrijven in de branche aan de hand van kredietinformatie.