Op de pagina OR & Financiën tref je een overzicht van financiële begrippen die beginnen met de letter D. Klik op de link naar de pagina OR Cursus Financiën, als je de cursus ondernemingsraad financiën wilt volgen.

Days Sales Outstanding (DSO) De krediet termijn die je aan debiteuren hebt uitstaan.

Debet De linkerkant van de balans.

Debiteuren Het bedrag dat je nog van klanten tegoed hebt.

Debiteurentermijn Dit kengetal geeft aan hoe lang het duurt voordat een debiteur gemiddeld betaalt. In formule: debiteurentermijn = (vorderingen/omzet) x 365 dagen.

Debt ratio Dit is een kengetal waarmee je de solvabiliteit van een onderneming kunt beoordelen. De ratio geeft aan in hoeverre de totale activa is gefinancierd met vreemd vermogen. In formule: dbt ratio = vreemd vermogen/totale activa.

Debt/equity ratio (D/E ratio) Een andere manier om de solvabiliteit van een onderneming weer te geven. In formule D/E ratio = schulden/eigen vermogen.

Deelneming Een deelneming ontstaat wanneer een onderneming aandelen bezit van een andere onderneming.

Defensive interval Deze ratio geeft in weken aan hoe lang een bedrijf zonder bedrijfsactiviteiten kan voortbestaan zonder in problemen te komen. In formule defensive interval = (vlottende activa-voorraden) / (bedrijfskosten-overige opbrengsten-afschrijvingen-financiële baten en lasten) x 52 weken.

Dekking rentelasten Dit kengetal geeft weer in hoeverre het resultaat de rentelasten van de schulden dekt. In formule dekking rentelasten = (resultaat voor belasting+rente) / rentelasten op de schulden.

Dekkingsbijdrage Het bedrag dat beschikbaar is om de vaste laste te dekken. In formule verkochte hoeveelheid*verkoopprijs-standaard variabele lasten.

Dekkingsgraad Geeft weer in hoeverre de opbrengsten de kosten dekken. In formule opbrengsten/kosten.

Deponeren jaarrekening Het financieel verslag aan de KvK leveren. Voor bepaalde ondernemingsvormen is het namelijk verplicht dat de cijfers beschikbaar zijn voor iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Deposito Een bedrag dat voor een vaste periode bij de bank is vastgezet.

Depriciatie Dat ontstaat wanneer een bepaalde valuta minder waard wordt ten opzichte van de andere valuta.

Derivaten Een derivaat is een afgeleid financieel instrument. De waarde van een derivaat is afhankelijk van de waarde van het onderliggende financiële product. Een voorbeeld van een derivaat is een optie. Het onderliggende financiële product van een optie kan een aandeel zijn. Dus als de waarde van het aandeel stijgt, dan stijgt ook de waarde van de optie. Vaak stijgt of daalt de waarde van een derivaat een veelvoud van de onderliggende waarde.

Desinvestering Dat doet zich voor als activa buiten gebruik worden gesteld door bijvoorbeeld de de activa te verkopen.

Diepte investeringen Als je in de diepte investeert, dan wordt de hoeveelheid kapitaal per werknemer hoger.

Differentiële kosten/opbrengsten De kosten om een extra partij te maken.

Direct costing Bij deze methode ken je alleen de variabele kosten toe aan de productie en de vaste kosten komen ten laste van het totale resultaat.

Directe kosten Kosten die duidelijk verbonden zijn aan de productie van een bepaald product.

Directe opbrengstwaarde De opbrengst die alleen verband heeft met verkoop van een bepaald product.

Disagio Als de werkelijke waarde lager is dan de nominale waarde die op het waardepapier staat.

Disconteren Het omrekenen van de waarde naar de waarde van het moment van berekenen. Geld wat je in de toekomst ontvangt is vaak minder waard dan geld dat je nu hebt. Dat komt onder andere doordat je nu rente ontvangt en op toekomstig geld niet. Daarnaast daalt de waarde van geld bij normale economische omstandigheden (prijsinflatie).

Disconteringsvoet De rente waarmee je rekent als je disconteert.

Disconto De rente die banken moeten betalen aan de centrale bank, als zij geld lenen. Als de rente negatief is ontvangen banken geld als zij lenen.

Discounted Cashflow berekening (DCF) Bij deze berekening bereken je de contante waarde van de cashflow. Dus de waarde waarbij je rekening houdt met de tijd. Honderd euro die je over een jaar ontvangt is nu minder waard, dan de honderd euro die je nu hebt.

Dividend Het gedeelte van de winst dat aan de aandeelhouders uitgekeerd wordt.

Dividendrendement Dit is de uitgekeerde winst per aandeel gedeeld door de koers van een aandeel.

Dochtermaatschappij Een onderneming waarover een andere onderneming zeggenschap heeft, de moedermaatschappij.

Dubbel boekhouden Dit is de gebruikelijke manier van boekhouden, als klinkt het een beetje geheimzinnig. Dubbel boekhouden wil zeggen dat je één transactie zowel aan de debet als aan de credit kant boekt. Daardoor is de boekhouding altijd in balans.

Dubbele boekhouding Bijvoorbeeld een boekhouding voor de fiscus en een interne boekhouding.

Due Dilligence Een controle en analyse bij verkoop of koop van een bepaalde onderneming. Er wordt antwoord gegeven op de vraag wat er gebeurt na de aankoop of verkoop van de onderneming.

Dupontanalyse Deze analyse brengt een aantal kengetallen met elkaar in verband. De rentabiliteit van een onderneming staat hierbij centraal.

Dupontschema

Dupont schema - A.W.H. Kamsteeg at Dutch Wikipedia [CC BY 2.5 nl (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/nl/deed.en)]
Dupont schema – A.W.H. Kamsteeg at Dutch Wikipedia [CC BY 2.5 nl (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/nl/deed.en)]