Op de pagina OR & Financiën tref je een overzicht van financiële begrippen die beginnen met de letter A. Klik op de link naar de pagina OR Cursus Financiën, als je de cursus ondernemingsraad financiën wilt volgen.

403-Verklaring De verklaring is een verwijzing naar artikel 2:403 BW. Rechtspersonen waarvan de financiële gegevens door de moedermaatschappij zijn geconsolideerd hoeven de cijfers niet te publiceren. Daartegenover staat dat de moedermaatschappij verklaart dat zij aansprakelijk is voor de schulden van de rechtspersoon.

Aandeel Een bewijs van een gedeelte van het eigendom van een bepaalde onderneming. Een aandeel kan recht geven op een stem bij de algemene vergadering van aandeelhouders en kan recht geven op een gedeelte van de winst. Er zijn namelijk verschillende soorten aandelen.

Aandeelhouderswaarde Als een bestuurder aandeelhouderswaarde wil creëren bedoelt hij vaak dat hij een hogere dividenduitkering wil bewerkstelligen. Of hij bedoelt dat hij de koers van het aandeel wil laten stijgen.

Aandelenclaim Een voorkeursrecht van oude aandeelhouders op nieuw uit te geven aandelen.

Aandelenkapitaal Het totale nominale bedrag dat aan aandelen is geplaatst en opgevraagd. De nominale waarde van een aandeel is het bedrag dat op het aandeel staat vermeld.

Aandelensplitsing Dat is het geval wanneer een onderneming het nominale bedrag per aandeel wil verkleinen. Een aandeel splitst in tweeën als de onderneming een aandeel met een oorspronkelijke nominale waarde van bijvoorbeeld € 10,= splitst in aandelen met een nominale waarde van € 5,=.

Aanschafwaarde De totale kosten die je maakt om een bepaald activum aan te schaffen.

Absorption costing Dit is een manier van boekhouden waarbij alle kosten die verband hebben met een product onder dit product op de balans opgenomen worden. Je maakt geen onderscheid tussen arbeidskosten, materiaalkosten en andere overheadkosten. Als je dat wel doet noem je dat variable costing.

Achtergestelde lening Deze lening wordt pas afgelost als alle andere schulden afgelost zijn.

Acid Test Dit is hetzelfde als de Quick Ratio. De Quick Ratio kun je als volgt berekenen. Vlottende activa minus de voorraden en de uitkomst delen door de kortlopende schulden.

Activa De bezittingen van een onderneming. Ze staan aan de linker kant van de balans.

Activeren kosten Bepaalde kosten boek je niet direct. Later kun je die dan activeren. Dat wil zeggen opnemen in de winst en verlies rekening. De kosten worden dan vaak verspreid over verschillende boekjaren.

Activity Based Costing(ABC) Bij dit systeem wijs je de kosten toe aan de activiteiten die deze kosten veroorzaken. Het gaat zowel om de indirecte kosten als de directe kosten.

Actuele waarde De jaarrekening kan uitgaan van drie manieren om de activa te waarderen. Namelijk op basis van de historische kostprijs, de actuele waarde en de nettovermogenswaarde. Bij de actuele waarde waardeer je de activa veelal op basis van de vervangingswaarde van het activum.

Adjusted Present Value (APV) Dit is een waarderingsmethode waarbij je de waarde verhoogt met het belastingvoordeel op de rente van het vreemde vermogen. Dit naar verhouding tussen het vreemde en het eigen vermogen.

Afnemerskrediet Afnemers hebben de goederen nog niet ontvangen, maar zij hebben wel vooruit betaald.

Afschrijving In de loop der tijd kan een productiemiddel minder waard worden. Deze waardevermindering schrijf je boekhoudkundig af.

Afschrijvingskosten De boekhoudkundige waardevermindering van de vaste activa.

Afschrijvingsmethoden Er zijn verschillende manieren waarop je de waardevermindering kunt administreren. Dit noem je een afschrijvingsmethode. Voorbeelden van afschrijvingsmethoden zijn: een vast percentage van de aanschafwaarde, een vast percentage van de boekwaarde of een afnemend percentage van de aanschafwaarde.

Afzet Het aantal producten dat je verkoopt.

Agio Ook wel agioreserve. Deze reserve ontstaat wanneer aandelen verkocht worden tegen een hogere prijs dan de nominale waarde van de aandelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Een bijeenkomst van aandeelhouders. Het bestuur van een onderneming moet bepaalde besluiten eerst door de AvA goed laten keuren. Verder legt het bestuur verantwoording af aan de AvA.

Annuïteitenlening Een lening waarbij het bruto te betalen bedrag gelijk blijft. Dus de aflossing en de rente bij elkaar opgeteld blijven hetzelfde. Wel verandert de verhouding in de loop der tijd. Het aflossingsdeel wordt groter en het rentedeel wordt lager.

Annuïteitenmethode De afschrijving blijft in de loop der tijd gelijk. Dat wil zeggen dat de rente en de aflossing bij elkaar opgeteld gelijk blijven. Dit doe je als het activum gefinancierd is met vreemd vermogen.

Arbeidsintensieve productiemethode Het kost naar verhouding veel arbeid om te produceren.

Arbeidsquote Geeft de verhouding weer tussen de personeelskosten en de toegevoegde waarde. Arbeidsquote = personeelskosten / bruto marge.

Altman Z-score Een niet erg betrouwbare methode om te voorspellen of een bedrijf in financiële problemen zal raken. Omdat deze niet erg betrouwbaar is ga ik er niet verder op in.

Audit Is eigenlijk een ander woord voor controle. Een audit van een bepaald proces is bijvoorbeeld de controle (opzet en werking) van dit proces.

Autonome groei Groei van de onderneming zonder bijkomende opbrengsten en kosten. Het gaat om de groei van de kernactiviteiten en niet door bijvoorbeeld een positief valutaverschil.

Autoriteit Financiële Markten (AFM) Het instituut dat de financiële markten controleert.